Børnehuset Fårvang

Børnehusets bygninger blev taget i brug 18. april 2017, efter et langt og grundigt samarbejde med og i lokalsamfundet og Silkeborg Kommune. Ligesom grundplanen og indretningen bygger på den pædagogiske profil, der gennem flere år er arbejdet hen imod i Børnehuset Fårvang.

Bornehus - Front

Læs mere om Børnehuset Fårvang

Daginstitutionen Gudenåens overordnede værdier er ”Trivsel og Samarbejde”.

Kerneopgaver:

I Daginstitutionen Gudenåen har vi defineret kerneopgaven således.

Vi vil sammen med børnene skabe en hverdag, hvor de får:

 • Mod til at møde og udforske versen
 • Livsglæde og tro på sig selv
 • Lyst og evne til at deltage i forpligtende fællesskaber og derigennem lære og forstå sig selv og andre.

Fokusområder:

 • Særlig fokus på SPROG og KULTUR. Også grundet den demografiske sammensætning i Fårvang og omegn.
 • Kropslig trivsel, bevægelse, leg og deltagelse.
 • Anerkendelse, inklusion og fællesskab.
 • Forældre engagement, interesse og inddragelse. Aktiv institutionsbestyrelse og lokalt forældreudvalg.
 • Medarbejdere og Tværfaglige nøglepersoner, der bakker op.
 • Dagplejen og den røde tråd i små-børnelivet.
 • Skole og fællesskab.
 • Lokalområdet, som borgere, foreninger, Fælles Forum, plejehjem……
  Og et inspirerende fællesskab med de tre Børnehuse i Daginstitutionen Gudenåen og Silkeborg Kommune.

For at kunne bevare overblikket over intentioner, værdier og indsats, anvender vi en del metoder og redskaber i Børnehuset:

 • ”Trivsel på Tværs” som er en model for den tidlige indsats og det gode børneliv. Det vigtige arbejde ligger mellem Trivselsvurderingerne.
 • Pædagogiske læreplaner.
 • Digital sprogvurdering. Også med mulighed for mere målrettet arbejde i hverdagen.
 • Dialogisk læsning.
 • Pædagogisk Idræts Certificering.
 • Inklusions afsæt og anerkendende kommunikation. Narrativ læring.
 • NUZO-, LP- og SMTTE-modeller.
 • Sidst, men ikke mindst – engagement, ”tåle modighed” og hinanden.

Forældresamarbejde

Vi arbejder, i tæt samarbejde med forældrene, ud fra tanken om at skabe et meningsfuldt og inspirerende hverdagsliv i børnehuset. Hvor børnenes trivsel, tryghed og behov for nærvær er i højsæde.

Samarbejdet omhandler barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse. Vi tilbyder i løbet af et børnehaveliv følgende samtaler.

 • Opstatssamtaler, for at sikre den gode start på samarbejdet.
 • 3 måneders samtale, en opfølgning på opstarten. PÅ dette møde deltager familierådgiveren.
 • 4 års samtale, hvor barnets trivsel og udvikling drøftes.
 • Før-skole-samtale, for at sikre den gode start i skolen.

Desuden indkalder vi til møder, hvis vi vurdere, at der opstår et behov for en snak omkring jeres barns trivsel. Og ligeledes er I altid velkommen til at ønske en samtale.

Derudover har vi årligt forældremøde, forældre-arbejdsdage, forskellige arrangementer som f.eks. temamøder med sundhedsplejersken, forældremorgen- eller eftermiddagskaffe og sommerfest.

Idrætscertificering:

I efteråret 2018 blev børnehuset idrætscertificeret, hvilket i hverdagen viser sig ved, at vi bestræber os på at integrere idræt, leg og bevægelse. Vi har en "løbebane" på gangen og et stort og velindrettet motorikrum, samt en legeplads, der indbyder til kropslig udfoldelse.

Sundhedsplejen og familierum:

I Børnehuset Fårvang har vi et stærkt og tæt samarbejde med vores sundhedsplejerske. Hun kommer fast i huset, og er en gang om måneden tilgængelig for forældrene, ift. at svare på spørgsmål eller hjælpe med sundhedsfaglige rådgivning.

Derudover deltager hun også i de månedlige arrangementer, kaldet "Familierum", hvor Mødrehjælpen også vil være medarrangører af forskellige forældre-barn aktiviteter, som f.eks. børnemassage, læsecafé eller sang og musik.

Familierådgiver:

Som noget helt særligt, så har vi i Børnehuset Fårvang en familierådgiver tilknyttet institutionen. Hun er her fast hver mandag, og hun kan være behjælpelig med sparring til forældre og det pædagogiske personale.

Familierådgiveren sidder med på alle fokusmøder og I vil alle møde hende til 3-månedssamtalen.

Værdier 

Værdier1

 

I Børnehuset Fårvang er vi organiseret på 3 stuer: Troldene og Dværgene som er for de 3-4 årige børn, og Verdensrummet, som er for de ældste børn, dvs. de 5-årige.

Barnets bliver ved opstart tilknyttet en primærpædagog, som er den voksne, der har det overordnede ansvar for at følge barnets trivsel og udvikling og for at samarbejde med forældrene. Vi bestræber os på, at det er den samme primære voksen, der følger barnet gennem hele børnehavelivet.

Stuen er barnets trygge base, og der er her man samles kl. 8.00 om morgen, har man spiser sin formiddagsmad og frokost og her man holder samling.
Aktiviteter i løbet af formiddagen kan foregå rundt omkring i huset, på tværs af stuer, i værkstedet eller motorikrummet, i skolens gymnastiksal, ude på legepladsen eller på tur i lokalområdet.

Vi arbejder meget med "små børnefællesskaber", dvs. at vi deler børnene i mindre grupper, når vi organiserer formiddagens aktiviteter. Her kan børnene deles på forskellige måder: ud fra alder, relationer, interesser osv., og målet er altid at lave lege- læringsfællesskaber, der tilgodeser de enkelte barn og dets udvikling.

Personalet arbejder således også på tværs af stuerne og det tror vi på giver bedre arbejdsmiljø og bedre forudsætninger for et stærkt professionelt samarbejde - til gavn for børn og forældre.

Dagsrytme:

Kl. 6.15: Børnehaven åbner
Kl. 6.30-7.30: Der serveres morgenmad i fællesrummet
Kl. 8.00: Alle børn og voksne går på stuerne
Kl. 9.00: Formiddagsmad
Kl. 9.15-10.45: Formiddagsaktiviteter
Kl. 10.45-11.00: Alle går på WC og vasker hænder
Kl. 11.00: Frokost
Kl. 12.00: Alle børn går på legepladsen, de mindste får en middagslur
Kl. 14.00-14.15: Eftermiddagsmad, hvor børnene spiser madpakker
Kl. 14.15-16.30: Leg rundt i huset og afrunding af dagen
Kl. 16.30: Børnehaven lukker (fredag kl. 16.15)

Pædagogiske lærerplaner:

Det pædagogiske personale er i gang med at implementere "Den styrkede pædagogiske lærerplan", som er det lovgrundlag vi arbejder ud fra.

Vi står på et fælles pædagogisk grundlag, der bl.a. kendetegner den forståelse og tilgang vi har til børns trivsel, udvikling, læring og dannelse. Elementer i det pædagogiske grundlag er: barnesynet, leg, læringsmiljø, børnefællesskaber og samarbejde med forældre om børns læring.

De 6 læreplanstemaer er som følgende:

 • Alsidig personlig udvikling
 • Social udvikling
 • Kommunikation og sprog
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Natur, udeliv og science
 • Kultur, æstetik og fælleskab

om livet i børnehaven 

I Børnehuset Fårvang har vi forældrevalgt kostordning. Vi serverer morgenmad, formiddagsmad og frokost.

Måltider:

Morgenmad: Serveres fra kl. 6.30-7.30. Består typisk af havregryn, havrefras, mælk og en gang imellem får vi havregrød eller grovboller med smør og ost.

Formiddagsmad: Serveres fra kl. 9.00-9.15. Består af frugt, grønt, brød og vand.

Frokost: Serveres kl. 11.00. To gange ugeligt får vi varmt mad, som kan være alt fra suppe eller grød til fiske-/kødretter eller vegetarmad. Der serveres ofte gnavegrønt til maden. De øvrige dage serveres rugbrød med forskelligt pålæg og grønsager til. Vi drikke vand til maden.

Madpakker: kl. 14.00 spiser børnene deres medbragte madpakker til eftermiddagsmad. Vi anbefaler, at madpakken indeholder sundt og nærende mad, da det skal give energi til resten af dagen. Vi fraråder at sende sukkerholdigt mad med, som f.eks. kage, slik og sukkerholdige drikke. Vi drikker vand til maden.

Madpakken lægges i køleskabet i garderoben, på hylden med barnets stuenavn på.

Vi bestræber os på at spise mad efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger og på at spise økologi, i det omfang, det er muligt. Det er vores køkkendame Anne Mette der laver mad til os, fra vores store produktionskøkken, der ligger på skolen.

Beskeder:

Ved sygdom eller fravær bedes i notere det på DayCare. Hvis barnet er ramt af en smitsom sygdom gives telefonisk besked til børnehaven, så der kan komme opslag op, omkring sygdommen.

Hvis barnet skal hentes af en anden end forældrene noteres dette ligeledes på DayCare, og der gives besked til personalet, hvis det er en "ny" voksen der henter barnet.  

Garderobe:

Hvert barn har sin egen garderobe med navn og billede. I bedes holde garderoben ryddelig, og hjælpe barnet med at hænge tøj op og sætte sko og støvler på plads - af hensyn til barnets selvhjulpenhed og til rengøringspersonalet.

I bedes skrive navn i alt tøj og fodtøj. Glemt tøj samles i en kasse i vindfanget, og aktivitetsudvalget hjælper med at lægge det frem, når det skønnes nødvendigt.

Skiftetøj lægges i garderoberummet, og I bedes holde styr på, at der er nok ekstratøj. I våde og kolde perioder vær da opmærksom på, at der bruges ekstra mange strømper og vanter. Vådt tøj lægges på rummet i en plasticpose.

Bleer:

Hvis jeres barn bruger ble, skal I selv medbringe bleer og lægge dem i deres bleklasse på badeværelset.

Sygdomme:

Sundhedsstyrelsen har fastlagt regler for, hvornår børn igen må komme i børnehave, efter sygdom. I hovedreglen gælder det, at de først må komme i børnehave, når sygdommen ikke længere smitter. De skal ligeledes kunne deltage i den almindelig hverdag, uden særlig hensyn.

Børnehaven giver i reglen ikke medicin til børn, dog kan der være undtagelser ifm. lægeordineret medicin til f.eks. kronisk sygdomme såsom astma.

Personale:

Institutionsleder: Malene

Daglig leder: Sanne

Pædagoger: Janne, Pernille, Tanja, Lars og Nina

PA: Jette og Kirsten

Pæd. medhjælper: Markene

Inklusionspædagog: Jonna

Seniorjobber: Connie

Køkkenassistent: Anne Mette

Rengøring: Eva

Ferie:

Børnehuset Fårvang har lukket:

 • De 3 dage før påske
 • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
 • Uge 28 – 29 – 30
 • Den 24. og 31. december samt mellem jul og nytår
 • Grundlovsdag den 5. juni

Er der brug for pasning i disse perioder, samles de børn, der har behov for pasning i Silkeborg Kommune. Dog har alle institutioner lukket den 24.december.

Der ud over har vi åben i alle de andre skoleferier, så som de resterende uger i sommerferien, efterårsferien og vinterferien. I disse uger spørger vi ind til børnefremmødet, for at vi kan få afviklet ferie og afspadsering for personalet.


Det pædagogiske tilsyn er ét ud af flere tilsynsformer i Dagtilbud i Silkeborg Kommune. Det pædagogiske tilsyn udføres af forvaltningen både i kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

Det pædagogisk tilsyn har to overordnede funktioner; at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Rammen for pædagogisk tilsyn i Silkeborg Kommune udarbejdes af forvaltningen, således der er sammenhæng med de fælles kommunale indsatser daginstitutionerne arbejder med.

I de kommunale daginstitutioner udføres tilsynet hvert år i skiftende børnehuse. Hermed sikres, at alle børnehuse får minimum et tilsyn hvert andet år. Tilsynsrapporterne for de kommunale institutioner vil efter tilsynet blive offentliggjort på deres lokale hjemmesider.

Se seneste tilsynsrapport for Børnehuset Fårvang

Tilsynsrapport

Vil du vide mere så se øvrige materiale vedrørende tilsynet

Baggrund for det pædagogiske tilsyn