Børnehuset Fårvang

Børnehusets bygninger blev taget i brug 18. april 2017, efter et langt og grundigt samarbejde med og i lokalsamfundet og Silkeborg Kommune. Ligesom grundplanen og indretningen bygger på den pædagogiske profil, der gennem flere år er arbejdet hen imod i Børnehuset Fårvang.

Bornehus - Front

Læs mere om Børnehuset Fårvang

Daginstitutionen Gudenåens overordnede værdier er ”Trivsel og Samarbejde”.

I Børnehuset Fårvang har vi desuden, et særligt fokus på ”Bevægelse, læring og aktiv deltagelse” ”Fordi vi kan!”.
Vi sigter efter at børnene kan:

 • Have oplevelsen af et godt liv.
 • Klare sig i tilværelsen, - være selvhjulpne og kompetente.
 • Indgå og bidrage i forpligtende fællesskaber.
 • Møde og give omsorg og tilpasse udfordringer.
 • Se de skæve vinkler, nonkonforme løsninger og medmenneskelighed.

Når det skal lykkes er alle i og omkring Børnehuset afhængig af:

 • Særlig fokus på SPROG og KULTUR. Også grundet den demografiske sammensætning i Fårvang og omegn.
 • Kropslig trivsel, bevægelse, leg og deltagelse.
 • Anerkendelse, inklusion og fællesskab.
 • Forældre engagement, interesse og inddragelse. Aktiv institutionsbestyrelse og lokalt forældreudvalg.
 • Medarbejdere og Tværfaglige nøglepersoner, der bakker op.
 • Dagplejen og den røde tråd i små-børnelivet.
 • Skole og fællesskab.
 • Lokalområdet, som borgere, foreninger, Fælles Forum, plejehjem……
  Og et inspirerende fællesskab med de tre Børnehuse i Daginstitutionen Gudenåen og Silkeborg Kommune.

For at kunne bevare overblikket over intentioner, værdier og indsats, anvender vi en del metoder og redskaber i Børnehuset:

 • ”Trivsel på Tværs” som er en model for den tidlige indsats og det gode børneliv. Det vigtige arbejde ligger mellem Trivselsvurderingerne.
 • Pædagogiske læreplaner.
 • Digital sprogvurdering. Også med mulighed for mere målrettet arbejde i hverdagen.
 • Dialogisk læsning.
 • Pædagogisk Idræts Certificering.
 • Inklusions afsæt og anerkendende kommunikation. Narrativ læring.
 • NUZO-, LP- og SMTTE-modeller.
 • Sidst, men ikke mindst – engagement, ”tåle modighed” og hinanden.

Værdierne i hverdagslivet

Vi arbejder, i tæt samarbejde med forældrene, ud fra tanken om at skabe et meningsfuldt og inspirerende hverdagsliv i børnehuset. Hvor børnenes trivsel, tryghed og behov for nærvær er i højsæde. Vi tror på, at børn udvikler sig bedst i nogle trygge og omsorgsfulde rammer, som grundlag for lysten og modet til at kaste sig udforskende ud i livet.

Vi har meget øje for børnefællesskabets betydning for børnenes læring. Vi arbejder med de forskellige inklusions- og eksklusionsfaktorer, der viser sig.
Børn skal inddrages og deltage aktivt i hverdagslivet i og omkring børnehaven.

Værdier 

Værdier1

Overordnet er børn og voksne organiseret i grupper.

Trolde og Dværge er børnehusets ”grundtrin (RØD)” og ”mellemtrin (GUL)” og er basisgrupper for børnene, de første 2-2½ år i børnehave. Disse er alders integrerede grupper.

Man starter som 3-årig hos enten Trolde eller Dværge, hvor børnene får tilknyttet en primærpædagog, der har særligt ansvar for at følge og følge op på barnet og på samarbejdet med forældrene. Primærpædagogen er den samme alle årene i børnehaven.
Det sidste år i børnehave samles børnehusets 5-6-årige børn i Verdensrummet, med deres primærpædagoger. Verdensrummet er ”overbygning (GRØN)” og ”det sidste år i børnehave”.

Alle ”farveskift” sker pr. august. Til de forskellige ”trin” i Børnehuset, knytter der sig et særligt fokus, der er beskrevet i tre folder. Se nederst.

I alle grupper, samles børnene ofte i mindre grupper, der både kan være aldersblandede og kan være jævnaldrende.

Vi plejer at sige at vores børn både er i horisontale grupper, i grupper med børn på flere aldre, som søskendegrupper – og i vertikale grupper, som er grupper, hvor børnene er mere jævnaldrende.

Disse gruppeopdelinger findes både som organiserede grupper af os, - i forbindelse med samlinger, aktiviteter/projekter, legegruppe, kl.9- og frokostmåltidet og i selvorganiserede grupper af børnene, - i forbindelse med leg, aktiviteter og måltider (morgen og eftermiddag).

Vi tror begge muligheder er godt for den alsidige udvikling og læring (socialt, følelsesmæssigt, sprogligt mm læring og udvikling) barnet gennemgår i de vigtige barndomsår.

Børnehave har gennem de sidste par år arbejdet målrettet med børnenes sundhed, deltagelse og læring. Undervejs i dette forløb har vi ændret og styrket vores fokus på hverdagslivet i børnehaven omkring leg og bevægelse, sundhed og hygiejne samt selvhjulpen hed, deltagelse og forpligtende fællesskab. Læs rapporten om ”Bevægelse, deltagelse og sundhed i hverdagslivet i Børnehuset Fårvang” – se bilag. Den giver et indblik i hverdagen, i børnehaven.

At få hele kroppen med i lege, aktiviteter og fællesskaber i børnehuset er i høj grad et fokusområde. ”Kroppen lyver aldrig” og derfor en godt udtryk at arbejde med.

Både børnehusets indretning og beboere er under konstant forandring. Derfor er det vigtig og nødvendigt hele tiden at tilpasse hverdagen med behovet.

Morgen fra 6:15 til ca. 9, - er vi organiseret på en sådan måde, at børnene tilbydes en række aktiviteter og rum, hvor personalet enter følger børnenes interesse og ideer eller vi går ved siden af børnene og guider og hjælper til.

I dette tidsrum er der morgenmad (en times tid), spil, kreative aktiviteter, læse-snakke, leg med bygge-biler- dukker-udklædning, bevægelse i motoriklokale og andet bevægelsesområde inde og ude.

Formiddag fra 9 til ca. 12, - er vi organiseret i minimum 3-4 primærgrupper (oftest flere), hvor personalet går foran og ved siden af børnene i valg af aktiviteter og guidning at ramme og normer. Vi fordyber os i aktiviteter med et konkret pædagogisk sigte, der er relevante og koblet til børnenes interesse og behov.

Årstidsbestemte aktiviteter ude og inde. Pædagogisk køkken og motorik aktiviteter. Aktiviteter i forbindelse med traditioner eller samarbejde dagpleje og skole.

Aktiviteter vi er blevet optaget af- familie, bolig og by, fødsler og fødselsdage, kultur lokalt eller DK og meget meget mere.

I dette tidsrum ligger to måltider, der begge er inkluderet i vores pædagogiske fokus. For sprog, kommunikation, selvhjulpen hed, forpligtende fællesskab.

Middagsstunden fra ca. 12-14, er et af de (mange) tidspunkter hvor vi arbejder med ”overgangs – pædagogik”. Som er et tidsrum, hvor de fleste børn i børnehaven går fra en form for organisering af børnelivet i børnehaven til en anden.

Lige nu er det for alle i børnehuset forbundet med oprydning, badeværelses besøg, garderobe og påklædning, middagssøvn, personalets 29 minutter, klargøring til eftermiddag og mange praktiske gøremål. Samt Dialogisk Læsning.

For mange børn (og voksne) er der behov for en tydelig guidning og ret stram organisering i dette tidsrum.

Eftermiddag fra 14 til 16:30, - er vi organiseret som morgen. Personalet har udstukket rammen og børnene går foran i aktiviteter og samvær.

Personalet opholder sig i de zoner, der er aftalt og guider børnene igennem eftermiddagen. Her er også prioriteret tid til forældrene når børnenes hentes. 

Eftermiddagsmaden, har børnene med hjemmefra og vi spiser på samme tidspunkt alle sammen. Derefter fordeler børnene sig med beskæftigelses aktiviteter, motoriske lege og rollelege, bygge-konstruktion-dukker-spil, højtlæsning. Eftermiddagen bærer ofte præg af de ting børn og personale har været optaget af i løbet af formiddagen.

Senere på eftermiddagen inddrages børn (og forældre) igen i oprydningen.

Se her fire bilag om emnet:

om livet i børnehaven 

Der er frokostordning Børnehuset Fårvang

Daginstitutionen Gudenåens kostpolitik

Vi har, som et mindre Børnehus, ikke har nogen stordrift fordel. Vores køkken er et velindrettet produktionskøkken, der ligger på skolens arealer. Med tanke på, at skolen engang får mulighed for en frokostordning til skolebørnene.

Aftalen mellem forældre og børnehave, om Frokostordningen er som følger:

 • At man fortsat kan spise morgenmad i børnehaven mellem kl 6:45 og 7:30, som et sundt, alsidigt morgenmåltid.
 • At der drikkes vand til øvrige måltider – og mellem måltider i børnehaven
 • At den økonomi der frigives her – går til et formiddagsmåltid kl. 9, - bestående af brød (rug eller groft hvedebrød), samt forskellige slags frugt/grønt. Svarende til ½ æble.
 • Frokostmåltidet består af varm mad og råkost / gnave grønt mandage og fredage. Samt rugbrød, pålæg, råkost, gnavegrønt og lun ret (ikke hver dag) de tre øvrige dage.
 • Strukturen er aftalt således, - fordi kold mad er lettere at om-konvertere til ”turmadpakker” når vi skal på opdagelse udenfor børnehaven.

Forældrene medbringer selv en madpakke med mad til eftermiddagen, der indeholder mad til hele eftermiddagen. Vi spiser af den kl. 14 (”eftermiddagsmad”) og derefter efter behov. Vi har køleskab til madpakkerne i mellemgangen.

GO NO GO mad til madpakken 

Vi mener det er en god og vigtig investering i børnenes sundhed, kultur og samvær. Mad og kost et vigtigt emne i børnehaven, der også smitter af på hvordan vi gennemfører vores traditioner omkring fødselsdage, højtider, forældrekaffe o.a.

Grundet vilkårene bruger vi i 2015 ca. 100.000 kr. mere på mad end den økonomi, der indgår i frokostordningen.

Vi mener det er en god og vigtig investering i børnenes sundhed, kultur og samvær. Uanset kostordnings økonomi, er mad og kost et vigtigt emne i børnehaven.

Se bilag om ” Bevægelse, deltagelse og sundhed i hverdagslivet i Børnehuset Fårvang”

Det ville under alle omstændigheder være opprioriteret.

Personale:

Institutionsleder, Malene
1 års diplom uddannelse (pædagogik) og 1 års master uddannelse (ledelse)

Daglig leder og pædagog, Susanne
1 diplommodul i socialinklusion

Dværge: 

Janne
Pædagog med 1 diplommodul i socialinklusion

Pernille
Pædagog med 1 diplommodul i socialinklusion

Jette Ø
pædagogisk assistent

Connie
Pædagog, seniorjob

Trolde:

Karna
Pædagog orlov til den 1.2.2020

Susanne
Daglig leder og pædagog med 1 diplommodul i socialinklusion

Michelle
Pæd. Stud., pr. 1.12.

Kirsten
Pædagogisk assistent

Marlene
Pædagogmedhjælper

Camilla
Pædagogmedhjælper

Maria
Pædagogmedhjælper

Social inklusion:

Jonna
Pædagog med 1 års diplom uddannelse (pædagogik), social inklusionsopgaver i de 3 børnehuse

Køkken:

Anne Mette Madsen

Rengøring:

Eva

Ferie:

Børnehuset Fårvang har lukket:

 • De 3 dage før påske
 • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
 • Uge 28 – 29 – 30
 • Den 24. og 31. december samt mellem jul og nytår
 • Grundlovsdag den 5. juni

Er der brug for pasning i disse perioder, samles de børn, der har behov for pasning i Silkeborg Kommune. Dog har alle institutioner lukket den 24.december.

Der ud over har vi åben i alle de andre skoleferier, så som de resterende uger i sommerferien, efterårsferien og vinterferien. I disse uger spørger vi ind til børnefremmødet, for at vi kan få afviklet ferie og afspadsering for personalet.


Det pædagogiske tilsyn er ét ud af flere tilsynsformer i Dagtilbud i Silkeborg Kommune. Det pædagogiske tilsyn udføres af forvaltningen både i kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

Det pædagogisk tilsyn har to overordnede funktioner; at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Rammen for pædagogisk tilsyn i Silkeborg Kommune udarbejdes af forvaltningen, således der er sammenhæng med de fælles kommunale indsatser daginstitutionerne arbejder med.

I de kommunale daginstitutioner udføres tilsynet hvert år i skiftende børnehuse. Hermed sikres, at alle børnehuse får minimum et tilsyn hvert andet år. Tilsynsrapporterne for de kommunale institutioner vil efter tilsynet blive offentliggjort på deres lokale hjemmesider.

Se seneste tilsynsrapport for Børnehuset Fårvang

Tilsynsrapport

Vil du vide mere så se øvrige materiale vedrørende tilsynet

Baggrund for det pædagogiske tilsyn