Overordnet mål:
Børnene skal anerkendes og respekteres som de personer de er, og de skal opleve at høre til.

Børnene skal opleve tryghed og tillid i deres relationer til både voksne og andre børn i et dagtilbud, der er kendetegnet ved rummelighed og ved, at der tages afstand fra mobning, drilleri og usynlig udskilning

Børnene skal inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere, der samarbejder med andre og er med i demokratiske beslutningsprocesser

Sammenhæng: Hvor er vi?
I Børnehuset Ans vil vi fokusere på samværsrelationer. Vi mener venskaber er vigtige, for de skaber tryghed og gør en mindre sårbar. Det er dejligt at vide, at man betyder noget for andre. Vi mener når børn har en ven giver det mere selvværd og selvtillid - det at tro og stole på en anden, at vennen har tillid til en betyder meget, så tør barnet måske vove sig lidt længere.

Mål: Hvad vil vi?
 • At børnene etablerer og vedligeholder venskaber med andre
 • At børnene lærer at føle og udtrykke empati og at forstå og gøre brug af almene sociale spilleregler 
 • At børnene lærer at indgå i fællesskaber med andre og have respekt for andre
Tegn: Hvad skal vi registrere? (skal være iagttagelige)
Myrerne:
 • At alle børn har legerelationer

Fårekyllingerne:

 • At børnene hjælper hinanden og viser omsorg
 • At børnene er opmærksomme på de andre børns følelser og lytter til hinanden 

Græshopperne:

 • At børnene hjælper hinanden
Tiltag: Hvad skal skabe ændringer?
 • Børnene får tid og rum til at lege med hinanden
 • Personalet inddeler børnene i mindre arbejdsgrupper efter køn, alder og/eller udviklingstrin 
 • Børnene deltager i ”trin for trin”, personalet guider børnene i hverdagen ud fra principperne i trin for trin 
 • Samling hvor vi fx har fælleslege, synger, læser og snakker 
 • Personalet deltager i relevante kurser 
 • Musik og drama
Evaluering: Hvordan går det? Hvor langt kom vi?
Vi vil løbende evaluere på stuemøder, personalemøder og forældrebestyrelsesmøder
Dokumentation – via foto, huset dagbog, kalender på stuen
Vi vil lave matrix

Børn med særlig behov:

For at sikre børn med særlig behov bliver set og anerkendt på deres ressourcer og kompetencer, vil vi anvende forskellige metoder, som netop sætter fokus på barnets styrker frem for svaghed.

Tiltag:

 • I samarbejde med forældrene bliver der udarbejdet individuelle handleplaner på de områder, hvor barnet skal støttes til videreudvikling
 • Alle voksne kender de enkelte handleplaner
 • Der arbejdes med anerkendende pædagogik 
 • Der arbejdes med strukturerede læringsmiljøer 
 • Der arbejdes med trin for trin – tilbyder nogle værktøjer, som støtter børnene i selv at mestre vanskelige sociale situationer
 • Støtte til venskabsdannelse 
 • Hjælpe med at lægge strategier for børnene 
 • Være barnets konsulent 
 • Bruge sproget som styrings- og støtteredskab 
 • Bruge gentagelser og hjælp til overskuelighed 
 • Der gives mulighed for samvær i små og store grupper