Overordnet mål:

 • Børnene får mulighed for at møde og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer
 • Børnene har adgang til materialer, redskaber og moderne medier, som kan give oplevelser og bidrage til børns skabende kulturelle aktiviteter
 • Børnene får lejlighed til at deltage i og få viden om kultur, kulturhistorie, traditioner og kunstneriske tilbud

Sammenhæng: Hvor er vi?

 • Der arbejdes med kulturelle udtryksformer og værdier i den pædagogiske praksis i børnenes egne grupper og også på tværs af hele børnehaven.
 • Strukturen og dagsrytmen er overordnet den samme hver dag, dog er indholdet af aktiviteterne forskelligt, alt efter hvem der deltager i de pædagogiske aktiviteter.
  Der tages hensyn til den store forskel, der er på de 3 årige og 6 årige børn.
 • Kulturelle udtryksformer, handler blandt andet om hvordan vi gennem forskellige aktiviteter, så som musik, drama, tegne og male udtrykker vores kultur.
 • Kulturelle værdier forstår vi som de værdier vores fællesskab i Børnehuset Ans bygger på. Herunder ligger også mødet med, forståelsen og respekten for andre kulturer.
 • Det at udtrykke sig på forskellige måder, er en stor del af hverdagen i Børnehuset Ans, og børnenes leg indeholder en mangfoldighed af kulturelle udtryk. Børnene tegner, ”læser” i bøger, synger, danser, klæder sig ud, dramatiserer med mere.
 • De voksnes opgave er at understøtte disse udtryksformer både ved at stille materialer og muligheder til rådighed for børnene, og ved at fange deres interesseområde og bygge videre på dem, samt ved at gå foran, inspirere ved at vise børnene nye muligheder og måder at udtrykke sig på.

Mål: Hvad vil vi?
Myrerne:

 • Børnene får mulighed for at styrke fantasien og den sansemotoriske udvikling

Fårekyllingerne:

 • At børnene bliver præsenteret for og afprøver forskellige kulturelle udtryksformer

Græshopperne:

 • At udvikle børnenes kendskab til sig selv, hinanden og deres forskelligheder
Tegn: Hvad skal vi registrere? (skal være iagttagelige)
Myrerne:
 • At børnene er nysgerrige og har lyst/mod til at deltage i planlagte kulturelle og sansemotoriske tilbud

Fårekyllingerne:

 • At børnene synger, tegner, klipper, klistre, leger drama lege og
  udforsker sig kreativt i naturen i deres frie leg

Græshopperne

 • Større åbenhed børnene imellem

Tiltag: Hvad skal skabe ændringer?
Myrerne:

 • Børnene skal have tilgang til et nuanceret tilbud af materialer, der
  appellerer/udfordrer til kreativ aktivitet

Fårekyllingerne:

 • Fællessang og musik – fortælling – kreativt værksted – drama leg – dukketeater- biograftur – rollespil i naturen – indianer tema

Græshopperne:

 • Matrix på barn/barn relationer nu og til foråret i mindre grupper. Lave børnenes stamtræ. Kende børnenes boform- massage i kælderen. - arbejde med gensidig respekt og fordikort - læse kapitel bøger om emnet. Dokumentation om emnet i forskellige materialer.

Evaluering: Hvordan går det? Hvor langt kom vi?

 • Vi vil løbende evaluere på stuemøder, personalemøder og forældrebestyrelsesmøder
 • Der laves årligt en skriftlig evaluering
 • Dokumentation – via foto, huset dagbog, kalender på stuen og udstilling af de forskellige projekter, der kan give forældrene et indblik i forløbet

Børn med særlig behov:
For at sikre børn med særlig behov bliver set og anerkendt på deres ressourcer og kompetencer, vil vi anvende forskellige metoder, som netop sætter fokus på barnets styrker frem for svaghed

Tiltag:

 • I samarbejde med forældrene bliver der udarbejdet individuelle handleplaner på de områder, hvor barnet skal støttes til videreudvikling
 • Alle voksne kender de enkelte handleplaner
 • Der arbejdes med anerkendende pædagogik
 • Der arbejdes med strukturerede læringsmiljøer
 • Der arbejdes med trin for trin – tilbyder nogle værktøjer, som støtter børnene i selv at mestre vanskelige sociale situationer
 • Støtte til venskabsdannelse
 • Hjælpe med at lægge strategier for børnene
 • Være barnets konsulent
 • Bruge sproget som styrings- og støtteredskab
 • Bruge gentagelser og hjælp til overskuelighed
 • Der gives mulighed for samvær i små og store grupper