Læs praktikbeskrivelse for Gudenåen

Praktikstedsbeskrivelse

Vi bor i et dejligt stort hus med mange rum, man kan lege i; dukkekrog, kælder man kan tumle i, kroge til at læse bøger legoklodser, tog og biler.

Vi har også en stor legeplads med cykler, mooncarbane, legehuse, klatretræer, skjulesteder.
- om vinteren en kælkebakke og skoven og søen - og vores tipi lige i nærheden.

Børnehuset er en kommunal institution for børn fra ca. 3 års alderen til august, det år de skal starte i skole.

Børnehuset er beliggende i Ans, og oprindeligt opført i 1972. Gennem det sidste år er vores institution blevet udbygget og renoveret.

Børnehaven er nu normeret til 132 børn.

Børnehuset er aldersopdelt og består af 3 stuer:

 1. Myrerne (de mindste og modtagergruppen)
 2. Fårekyllingerne (mellemgruppen)
 3. Græshopperne (den ældste gruppe)

Praktiske oplysninger:

Adresse:
Teglgade 41
8643 Ans 

Tlf. nr.: 89 70 30 80
E-mail: afr@silkeborg.dk 

Åbningstider:
Mandag til torsdag 6.30 – 17.00
Fredag 6.30 – 15.30

Kontaktperson for praktikuddannelsen: Pædagog Annie Nielsen
Mail : AnnieElsebeth.nielsen@silkeborg.dk

Formål: 

Vores vision er at skabe og fastholde en kultur med nærværende voksne, hvor børnene er trygge og føler sig som en del af gruppen og hvor selvværd og samværsrelationer opbygges. Børnehusets vigtigste opgave er i samarbejde med forældre, dagpleje og skole at give barnet de optimale opvækstbetingelser i det samfund vi lever i. Vi vil med positiv tilgang, tage udgangspunkt i det enkelte barn. Styrke og støtte barnet hvor det har behov og til stadighed skabe et udviklende læringsmiljø. 

Kostordning:

Silkeborg kommune indførte pr. 1.1. 2010 kostordning i alle kommunens institutioner. Også hos os. Vi tilbyder morgenmad, formiddagsmad, middagsmad, som 1 gang om ugen består at varm mad, og eftermiddagsmad.

Vi samles på stuerne og skal selv smøre vores mad. De mindste får dog smurt deres rugbrød. Hertil serveres vand. Se også vores kostpolitik på hjemmesiden. 

Trin for Trin:

Vi arbejder med Trin for Trin, som tilbyder nogle værktøjer, som kan støtte børnene i selv at mestre vanskelige sociale situationer.

Vi mener, at når børnene oplever de kan mestre sociale situationer, opnår de større selvværdsfølelse og en større parathed over for indlæring i skolen. 

De mange intelligenser:

Børnehuset tager udgangspunkt i Howard Gardners intelligensbegreb, da det rummer menneskets mange forskellige virkemåder, udtryksmåder, færdigheder og kompetencer og således bidrager til en god helhedsforståelse af barnet.

Nogle børn lærer bedst ved at lytte, andre ved at tegne og se billeder. Nogle skal have alle fingrene i suppedasen for at forstå, hvordan tingene hænger sammen. Så er der dem, der skal kende helheden på forhånd. For ikke at glemme dem, der gør flittigt brug af intuitionen, når de prøver at forstå og mestre verden. Nogle slår rytmer, finder på remser og sange. Og nogle fungerer fantastisk i grupper og sociale sammenhænge.

Når barnets foretrukne aktivitet og stærke sider anerkendes og bekræftes af de voksne, giver det barnet overskud og mod. Humøret og kreativiteten stiger. Og barnet kan hermed udvikle sig på flere fronter.

Børnehuset laver en intelligensprofil på barnet inden samtalerne. Intelligensprofilen er en prioritering af barnets styrkesider ud fra observationer af barnet, sammenholdt med beskrivelserne af den enkelte intelligens.

Ved at kende barnets styrkesider kan Børnehuset og hjemmet via de stærke sider styrke de svage og derigennem fremme barnets alsidige udvikling. 

Barnets bog: 

Barnets bog skal gøre barnets skift fra det ene miljø til det andet så let som muligt.
Bogen skal støtte barnets selvforståelse og identitetsdannelse og fungere som et godt udgangspunkt for samtaler mellem barn og voksen.

Pædagogiske læreplaner:

Loven om pædagogiske læreplaner blev vedtaget i 2004 og med den bliver der sat fokus på små børns læring. Hovedformålet med denne lov er at sikre, at alle børn får optimale udviklingsbetingelser. En vej til det, er at styrke børns forskellig kompetencer gennem målrettet og bevidst tilrettelagte indsatser i deres dagpleje og institution.

Der skal i alle dagtilbud efter serviceloven udarbejdes en pædagogisk læreplan, der omhandler temaerne:

 • Barnets alsidige personlige udvikling
 • Sociale kompetencer
 • Sprog
 • Krop og bevægelse
 • Naturen og naturfænomener
 • Kulturelle udtryksformer og værdier 

I forhold til læring skal vi voksne stille vores merviden og erfaring til rådighed for børnene, men det er barnet selv der gennemgår læreprocessen. Vi kan ikke bestemme, hvad barnet lærer, men vi kan udfordre barnet med spørgsmål, materialer, oplevelser os, som det ellers ikke vil støde på. Vi voksne har ansvaret for processen og for at børnenes kompetencer udfordres, understøttes og udvikles, samt at børnene inddrages. 

Tværprofessionelt samarbejde:

Vi får en gang om ugen (efter behov) besøg af en talepædagog, som giver lidt ekstra til de børn, som har behov for sproglig opmærksomhed.

Vi samarbejder med PPR.

Ligeledes har vi også mulighed for at bringe evt. børn, vi er usikre på eller bekymrede for, på et k-møde, hvor vi i samråd med bl.a. psykologen finder frem til brugbare og realistiske handlingsmuligheder.

Institutionen som praktiksted:

Vi forventer:

 • at den studerende bliver en del af huset
 • at den studerende er engageret i dagligdagen 
 • at den studerende er åben og ærlig 
 • at den studerende reflekterer over Børnehusets dagligdag 
 • at den studerende giver sig selv plads til at være studerende 
 • at den studerende afprøver sig selv som pædagog 
 • at den studerende afprøver sig selv som iagttager og igangsætter 
 • at den studerende etablerer kontakt til børn, forældre og personale 
 • at den studerende afprøver sig selv i forhold til et projekt/opgave

Den studerende skal deltage i personalemøder, stuemøder, foredrag, evt. forældremøder og temadage.

Der vil blive udarbejdet en arbejdsplan som indeholder ca. 30 timer om ugen.
Derud over skal den studerende deltage i personalemøder, evt. foredrag og temadage, stuemøder, forældremøder og evt. stuearrangementer og evt. andre sociale arrangementer i børnehaven.

Den studerende vil for så vidt muligt, altid arbejde sammen med pædagogisk personale.

Den litteratur, som personalet pt. er optaget af, vil blive kopieret og givet til den studerende inden praktikkens start.

Praktikvejledningen vil være skemalagt og være sat til ca. 1 time om ugen. Vejledningen vil foregå i institutionen – og forestået af praktikvejlederen.

Børnehuset Fårvang er en kommunal børnehave for børn i alderen 3-6 år. Børnehuset er opført i 2017, og hænger sammen med både skole og SFO, samt huser dagplejens legestuegrupper.

Vi har en skøn og lys institution, som er opdelt med 3 grupperum, et stort fællesrum med scene, et dejligt motorikrum, et værksted, samt flere små legekroge. Legepladsen er stor, den har cykelbane, legehuse og rutsjebane, gynger og bålplads. Der er masser af mulighed for bevægelse, da der er mange bakker og trapper at bevæge sig på.

Børnehuset er normeret til (op til) 70 børn.

Børnehuset er stueopdelt:

 1. Troldene (de 3-4 årige børn)
 2. Dværgene (de 3-4 årige børn)
 3. Verdensrummet (de ældste)

Praktiske oplysninger:

Adresse:

Thorsøvej 9
8882 Fårvang
Tlf. nr.: 20 11 15 84 (Kontoret)

E-mail: susanne.bodker@silkeborg.dk (daglig leder)

Åbningstider:

Mandag til torsdag 6.30 – 16.30
Fredag 6.30 – 16.15

Kontaktperson for praktikuddannelsen er pædagog Janne Lykke

E-mail : Janne.lykke@silkeborg.dk

Formål:

Vores vision er at skabe og fastholde en kultur med nærværende voksne, hvor børnene er trygge og føler sig som en del af gruppen og hvor selvværd og samværsrelationer opbygges. Børnehusets vigtigste opgave er i samarbejde med forældre, dagpleje og skole at give barnet de optimale opvækstbetingelser i det samfund vi lever i. Vi vil med positiv tilgang, tage udgangspunkt i det enkelte barn. Styrke og støtte barnet hvor det har behov og til stadighed skabe et udviklende læringsmiljø.

Kostordning:

Vi tilbyder morgenmad, formiddagsmad og frokost, som 2 gange om ugen består at varm mad. Om eftermiddagen spiser børnene deres medbragte madpakker.

Den styrkede pædagogiske læreplan:

I skrivende stund er vi i gang med at implementere Den styrkede pædagogiske læreplan, som ifølge loven skal være igangsat 1. juli 2018, og implementeret med udgangen af 2020.

Den pædagogiske læreplan skal udgøre rammen for det pædagogiske arbejde. Den skal tage udgangspunkt i det pædagogiske grundlag, de seks læreplanstemaer samt mål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns læring.

De 6 læreplanstemaer er som følger:

 • Alsidige personlige udvikling
 • Social udvikling
 • Kommunikation og sprog
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Natur, udeliv og science
 • Kultur, æstetik og fællesskab

Tværprofessionelt samarbejde:

I Børnehuset Fårvang har vi et tæt samarbejde med sundhedsplejersken, som kommer fast i vores hus én gang om måneden, samt efter behov.

Vi har også et tæt samarbejde med familierådgiveren, som sidder i huset en gang om ugen, hvor hun deltager i møder og står til rådighed for forældre og personale.

Vi samarbejder med PPR, som tæller både psykolog og tale-/hørekonsulent.

Vi har også en flersprogsvejleder tilknyttet børnehuset, og hun kommer ugentligt og laver dialogisk læsning med vores flersprogede børn.

Ligeledes har vi også mulighed for at indhente sparring fra vejledningspædagoger, hvis vi er udfordrede i forhold til en børnegruppe eller enkeltbørn.

Institutionen som praktiksted:

Vi forventer:

 • at den studerende bliver en del af huset
 • at den studerende er engageret i dagligdagen
 • at den studerende er åben og ærlig
 • at den studerende reflekterer over Børnehusets dagligdag
 • at den studerende giver sig selv plads til at være studerende
 • at den studerende afprøver sig selv som pædagog
 • at den studerende afprøver sig selv som iagttager og igangsætter
 • at den studerende etablerer kontakt til børn, forældre og personale 
 • at den studerende afprøver sig selv i forhold til et projekt/opgave

Den studerende skal deltage i personalemøder, stuemøder, foredrag, evt. forældremøder og temadage.

Der vil blive udarbejdet en arbejdsplan som indeholder ca. 30 timer om ugen.

Derud over skal den studerende deltage i personalemøder, evt. foredrag og temadage, stuemøder, forældremøder og evt. stuearrangementer og evt. andre sociale arrangementer i børnehaven.

Den studerende vil for så vidt muligt, altid arbejde sammen med pædagogisk personale.

Praktikvejledningen vil være skemalagt og være sat til ca. 1 time om ugen. Vejledningen vil foregå i institutionen – og forestås af praktikvejlederen.

Siden er under opbygning...